Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi desfăşurarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare,

PRIMĂRIA COMUNEI GIROC
organizează examen pentru promovarea în grad profesional

În data de 23 APRILIE 2019, la sediul Primăriei comunei Giroc se va desfășura examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, pentru următoarele funcții publice de execuție:

  1. Funcția publică deținută: 2 x Inspector, Grad Profesional Principal, Birou Financiar Contabilitate - Funcția publică în care urmează să promoveze: 2 x Inspector, Grad Profesional Superior, Birou Financiar Contabilitate
  2. Funcția publică deținută: Consilier, Grad Profesional Asistent, Compartiment Resurse Umane - Funcția publică în care urmează să promoveze: Consilier, Grad Profesional Principal, Compartiment Resurse Umane
  3. Funcția publică deținută: Inspector, Grad Profesional Principal, Birou Impozite și Taxe - Funcția publică în care urmează să promoveze: Inspector, Grad Profesional Superior, Birou Impozite și Taxe

ORGANIZAREA CONCURSULUI :
Examenul se va desfăşura după următorul program :

  • 23.04.2019, ora 10:00, proba scrisă, la sediul Primăriei comunei Giroc.
  • interviul se va susţine în conformitate cu prevederile legale.

CONDIȚII DE PARTCIPARE :

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute la art. 65, alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
b) să fi obtinut cel puțin calificativul «bine» la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condițiile prezentei legi.

Dosarul de concurs se depune în termen de 20 de zile de la data afişării la sediul instituției a anunţului privind organizarea examenului de promovare, şi va conţine în mod obligatoriu:
a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de Compartimentul Resurse Umane, în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
c) formularul de înscriere completat.

Bibliografia stabilită pentru examenul de promovare în gradul profesional din cadrul Compartimentului Resurse Umane:
• Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici;
• Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
• Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii;
• Legea nr. 611/2008 din pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici;
• Lege-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice.
• Constituția României.

Bibliografia stabilită pentru examenul de promovare în gradul profesional din cadrul Biroului Financiar Contabilitate este:
• Legea contabilității nr. 82/1991;
• LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale;
• Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
• Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidat
• Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici;
• Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici.
• Constituția României.

Bibliografia stabilită pentru examenul de promovare în gradul profesional din cadrul Biroului Impozite și Taxe:

• Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
• Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
• H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
• Ordonanța nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravențiilor;
• Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici;
• Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
• Constituția României.

*Bibliografia va cuprinde formele modificate, actualizate şi republicate ale actelor normative enumerate mai sus.

Cu deosebită consideraţie,

PRIMAR, Dr. IOSIF-IONEL TOMA
INSPECTOR I SUPERIOR, URSU GABRIELA

 

Attachments:
Download this file (Locuri_de_munca-xls 20.03.2019.xls)Locuri_de_munca-xls 20.03.2019.xls[ ]93 kB