Atribuții

 • Aplică legislația privind respectarea, la nivel local, a prevederilor de protecție ale mediului;
 • Răspunde de respectarea legislației în domeniul colectării selective și a gestionării deșeurilor la nivel local;
 • Iniţiază măsuri administrative la nivel local pentru reducerea poluării atmosferice în concordanţă cu politicile de protecţie a atmosferei cuprinse în strategia de dezvoltare locală;
 • Participă la punerea în aplicare a programului integrat de gestionare a calității aerului în vederea reducerii valorii limită la PM10;
 • Elaborează instrucţiuni pentru agenţii economici, instituţii şi populaţie privind modul de gestionare a deşeurilor la nivel local;
 • Inițiază activități de protecție a mediului la nivel local;
 • Primește şi rezolvă corespondența specifică domeniului de activitate;
 • Informează conducătorul instituției asupra problemelor de mediu ivite la nivelul comunei și propune măsuri de remediere;
 • Colaborează cu organizaţiile neguvernamentale în vederea implementării de proiecte comune, pe teme privid protecția mediului;
 • Colaborează cu instituţiile abilitate (Agenţia de Protecţia Mediului Timiș, Comisariatul Judeţean Timiș al Gărzii de Mediu, Direcţia de Sănătate Publică Jud.Timiș, Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor Timiș) în efectuarea unor controale tematice, la agenţi economici ce işi desfăşoară activitatea pe raza comunei;
 • Participă, în urma invitaţiilor, la seminarii şi dezbateri pe teme de mediu, sănătate şi dezvoltare și promovare locală;
 • Efectuează deplasări în ţară şi străinatate în vederea participării la seminarii şi cursuri de perfecţionare pe teme de mediu sau management de proiect;
 • Se preocupă în permanenţă de cunoaşterea legislaţiei naţionale; studiază problematica europeană în domeniul protecției mediului, în scopul elaborării strategiilor locale;
 • Respectă prevederile legale în privința colectării selective în cadrul Primăiei comunei Giroc şi a colectării deşeurilor menajere la nivel de comună.
 • Colaborează cu Poliţia locală în vederea prevenirii depozitării necontrolate a deşeurilor;
 • Promovează o atitudine corespunzătoare faţă de comunitate în legătură cu importanţa protecţiei mediului;
 • Verifică pe teren, soluţionează şi răspunde în termenul legal la toate adresele persoanelor fizice şi juridice (cereri, sesizări,reclamaţii, note interne, etc.), conform atribuţiilor din legislaţa în vigoare;
 • Urmăreşte lansarea unor programe pentru dezvoltarea durabilă a Comunei Giroc, în vederea minimizării impactului pe care dezvoltarea socio-economică locală îl are asupra factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei;
 • Participă, împreună cu responsabilul de mediu, la acțiuni, activități derulate, organizate, solicitate instituţiei de autoritățile cu atribuții de monitorizare, coordonare, îndrumare, reglementare și control în domeniu (Agenția de Protecție a Mediului, Garda de Mediu, etc);
 • Participă la şedinţele şi întrunirile ce au ca temă măsuri de protecţia mediului organizate de Primăria comunei Giroc sau alte instituţii non/guvernamentale;
 • Inițiază și urmărește campaniile pentru colectarea DEEE-urilor de pe raza comunei Giroc;
 • Organizează și participă la acțiunile de ecologizare a a comunei Giroc;
 • Participă la dezbaterile publice pe domeniile de activitate;
 • Eliberează adeverinţe pentru racordarea cetățenilor la reţeaua de gaz metan a comunei.
 • Afișează publicații de vânzare a bunurilor mobile și imobile;
 • Respectă prevederile Dispoziției Primarului nr. 95 din 15.07.2014 privind stabilirea unor măsuri de păstrare și utilizare a sigiliilor și ștampilelor din cadrul Primăriei comunei Giroc, precum și categoriile de acte pe care se aplică acestea;
 • Face parte din Comisia SCIM și participă la ședintele Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare a dezvoltarii sistemului de control intern managerial în cadrul instituției;
 • Participă la implementarea SCIM la nivel de compartiment;
 • Răspunde de implementarea SCIM la nivel de compartiment;
 • Respectă Regulamentul Intern a l Comisiei SCIM (anexa 5 la dispoziția de înființare Comisie SCIM) și ajută la îndeplinirea obiectivelor și atribuțiilor Comisiei SCIM (Anexa 2 la dispoziția de înființare Comisie SCIM);
 • Este responsabil cu punerea în practică a Anexei - Programul de dezvoltare SCIM în cadrul compartimentului;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de primar.