Atribuții

 • Organizează, coordonează și răspunde de desfășurarea în mod eficient a activității din cadrul compartimentului Protecția mediului și programe de dezvoltare locală în conformitate cu dispozițiile legale in vigoare;
 • Aplică legislația privind respectarea, la nivel local, a prevederilor de protecție ale mediului;
 • Răspunde de respectarea legislației în domeniul colectării selective și a gestionării deșeurilor la nivel local;
 • Iniţiază măsuri administrative la nivel local pentru reducerea poluării atmosferice în concordanţă cu politicile de protecţie a atmosferei cuprinse în strategia de dezvoltare locală;
 • Răspunde la nivelul comunei de punerea în aplicare a programului integrat de gestionare a calității aerului în vederea reducerii valorii limită la PM10;
 • Elaborează instrucţiuni pentru agenţii economici, instituţii şi populaţie privind modul de gestionare a deşeurilor la nivel local;
 • Inițiază și răspunde de desfășurarea activităților de protecție a mediului la nivel local;
 • Primește şi rezolvă corespondența specifică domeniului de activitate;
 • Informează conducătorul instituției asupra problemelor de mediu ivite la nivelul comunei și propune măsuri de remediere;
 • Colaborează cu organizaţiile neguvernamentale în vederea implementării de proiecte comune, pe teme privid protecția mediului;
 • Colaborează cu instituţiile abilitate (Agenţia de Protecţia Mediului Timiș, Comisariatul Judeţean Timiș al Gărzii de Mediu, Direcţia de Sănătate Publică Jud.Timiș, Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor Timiș) în efectuarea unor controale tematice, la agenţi economici ce işi desfăşoară activitatea pe raza comunei;
 • Participă, în urma invitaţiilor, la seminarii şi dezbateri pe teme de mediu, sănătate şi dezvoltare și promovare locală;
 • Participă la comisiile de analiză tehnică, înfiinţate în baza Ordinului Prefectului, pentru avizarea diferitelor documentaţii;
 • Efectuează deplasări în ţară şi străinatate în vederea participării la seminarii şi cursuri de perfecţionare pe teme de mediu sau management de proiect;
 • Răspunde, cu promptitudine, solicitărilor venite din partea organismelor abilitate, în scopul diminuării efectelor unor poluări accidentale;
 • Se preocupă în permanenţă de cunoaşterea legislaţiei naţionale; studiază problematica europeană în domeniul protecției mediului, în scopul elaborării strategiilor locale;
 • Afişează/dezafișează anunţurile de mediu;
 • Organizează și participă la acțiunile de ecologizare a a comunei Giroc;
 • Răspunde de respectarea prevederilor legale în privința colectării selective în cadrul Primăiei comunei Giroc şi a colectării deşeurilor menajere la nivel de comună;
 • Urmăreşte ducerea la îndeplinire a obligaţiilor administraţiilor publice locale privind protecţia mediului şi a hotărârilor referitoare la protecţia mediului emise de Consiliul Local al comunei Giroc;
 • Colaborează cu Poliţia locală în vederea prevenirii depozitării necontrolate a deşeurilor;
 • Promovează o atitudine corespunzătoare faţă de comunitate în legătură cu importanţa protecţiei mediului;
 • Verifică pe teren, soluţionează şi răspunde în termenul legal la toate adresele persoanelor fizice şi juridice (cereri, sesizări,reclamaţii, note interne, etc.), conform atribuţiilor din legislaţa în vigoare;
 • Urmăreşte lansarea unor programe pentru dezvoltarea durabilă a Comunei Giroc, în vederea minimizării impactului pe care dezvoltarea socio-economică locală îl are asupra factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei;
 • Elaborează Planul Local de Gestiune a Deşeurilor şi îl actualizează atunci când este cazul;
 • Urmarește si răspunde de realizarea măsurilor și acțiunilor prevăzute în Planul de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole;
 • Emite avize de principiu pentru înființarea punctelor de colectare a materialelor reciclabile, verificând în teren dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;
 • Întocmeşte referate, informări şi rapoarte de specialitate către conducerea instituţiei şi/sau Consiliul Local al comunei Giroc în vederea aducerii la cunoştinţă, promovării şi/sau aprobării studiilor, lucrărilor de investiţii, sau proiecte referitoare la probleme de mediu;
 • Răspunde de centralizarea unor date și studii statistice, necesare unor raportări solicitate de Consiliul Județean, Directia de Statistică, sau alte organe administrative la nivel judeţean sau national;
 • Asigură reprezentarea din partea Primăriei comunei Giroc în calitate de responsabil cu asigurarea activității de reglementare pe probleme de protecția mediului și gospodărirea apelor în timpul acțiunilor activităților derulate, organizate, solicitate instituţiei de autoritățile cu atribuții de monitorizare, coordonare, îndrumare, reglementare și control în domeniu (Agenția de Protecție a Mediului, Garda de Mediu, etc);
 • În calitate de responsabil cu asigurarea activității de reglementare pe probleme de protecția mediului și gospodărirea apelor, solicită rapoarte, informări Poliției Locale, cu privire la modul de respectare pe teritoriul comunei Giroc a prevederilor legale în domeniu, respectiv acțiunilor de control derulate de aceasta, sancțiuni aplicate, măsuri dispuse persoanelor fizice și /sau juridice pentru conformare;
 • În calitate de responsabil cu asigurarea activității de reglementare pe probleme de protecția mediului și gospodărirea apelor solicita/primește propuneri ale Poliției Locale cu privire la adoptarea unor H.C.L. în domeniu, în vederea creșterii gradului de conformare a comunei Giroc cu prevederile si cerințele legale;
 • Participă la şedinţele şi întrunirile ce au ca temă măsuri de protecţia mediului organizate de Primăria comunei Giroc sau alte instituţii non/guvernamentale;
 • Inițiază și urmărește campaniile pentru colectarea DEEE-urilor de pe raza comunei Giroc;
 • Participă la dezbaterile publice pe domeniile de activitate;
 • Respectă prevederile Dispoziției Primarului nr. 95 din 15.07.2014 privind stabilirea unor măsuri de păstrare și utilizare a sigiliilor și ștampilelor din cadrul Primăriei comunei Giroc, precum și categoriile de acte pe care se aplică acestea;
 • Face parte din Comisia SCIM și participă la ședintele Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare a dezvoltarii sistemului de control intern managerial în cadrul instituției;
 • Participă la implementarea SCIM la nivel de compartiment;
 • Răspunde de implementarea SCIM la nivel de compartiment;
 • Respectă Regulamentul Intern a l Comisiei SCIM (anexa 5 la dispoziția de înființare Comisie SCIM) și ajută la îndeplinirea obiectivelor și atribuțiilor Comisiei SCIM (Anexa 2 la dispoziția de înființare Comisie SCIM);
 • Este responsabil cu punerea în practică a Anexei - Programul de dezvoltare SCIM în cadrul compartimentului;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de primar.