Trecerea terenurilor proprietate privată cu destinația de drum deschis circulației publice, în proprietatea privată a Comunei Giroc, prin donație sau renunțare la drept se aprobă în următoarele condiții:

  • Terenul propus a fi preluat a fost reglementat urbanistic ca având destinația de drum deschis circulației publice.
  • Actele care stau la baza preluării sunt: cerere tip,  extrasul de carte funciară al terenului și actul de donație sau renunțare la drept, în formă autentică.
  • Dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor care fac obiectul acestei solicitări, se face prin hotărâre a Consiliului local al Comunei Giroc.
  • Terenurile proprietate privată vor fi preluate după îndeplinirea obligațiilor prevăzute în documentațiile de urbanism și în legislația aferentă acestora.