În conformitate cu prevederile art. 1, art. 8 și ale  art. 9 din Ordonanța Militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

Luând act de  Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei;

În conformitate cu prevederile art. 155 lit. b) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. art. 155 alin.1 lit.d) şi art.196, alin.1, lit.b) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarele și modificările ulterioare,

PRIMARUL COMUNEI GIROC

emite următoarea dispoziție:

 Art. 1 Pentru siguranța cetățenilor, se implementează măsurile instituite prin Ordonanța Militara nr. 2/2020, cu caracter obligatoriu, după cum urmează:

  1. Începând cu data de 22 martie 2020, ora 22,00, se suspendă temporar activitatea în cabinetele de medicină dentară de pa raza Comunei Giroc. Prin excepţie, sunt permise intervenţiile stomatologice de urgenţă.
  2. Slujbele desfășurate în lăcaşurile de cult de către slujitorii bisericeşti/religioşi, se vor oficia fără accesul publicului, putând fi transmise în mass-media sau online. Se pot oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii, înmormântări), la care pot participă maxim 8 persoane, precum şi împărtăşirea credincioşilor bolnavi la spital sau la domiciliul acestora.

Art. 2 Nerespectarea măsurilor din Ordonanța Militara nr. 2/2020 atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999.

  Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de către Poliţia Română, Jandarmeria Română, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului şi conducătorii autorităţilor administraţiei publice locale.

Art. 3 Compartimentul de Asistență Socială cu sprijinul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei GIROC va identifica și va ține evidenţa persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susţinători sau altă formă de ajutor, pentru sprijinirea acestora în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuinţelor.

             Art. 4 Prezenta dispoziţie se comunică:

                - Institutiei Prefectului-Judeţul Timiş;

                - Primarului Comunei Giroc

                - Serviciului Poliție Locală din cadrul Primăriei Comunei Giroc

                - Tuturor compartimentelor implicate, din cadrul Primăriei Comunei Giroc

                - Cetățenilor Comunei Giroc , tuturor celor interesați, prin publicare pe site-ul Primăriei Comunei Giroc .