EVIDENȚA PERSOANEI

Acte de identitate

Actul de identitate care se eliberează cetățeanului român este cartea de identitate (CI) sau cartea de identitate provizorie(CIP).
Cartea de identitate se eliberează pentru prima dată la împlinirea vârstei de 14 ani.
Cu aceasta se face dovada identității, a adresei de domiciliu, a adresei de reședință a titularului (după caz) și a cetățeniei române. 
Termenul de valabilitate al cărții de identitate este de:

 • 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani;
 • 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani;
 • 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;
 • permanent după împlinirea vârstei de 55 ani. 

Cartea de alegător (CA) se eliberează odată cu Cartea de identitate (CI) la împlinirea vârstei de 18 ani.

Documente necesare eliberare act la vârsta de 14 ani

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI

În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani minorul are obligația să solicite eliberarea actului de identitate.

DOCUMENTE NECESARE:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât și de părinte/reprezentant legal;
 • certificatul de naștere, original si copie;
 • actul de identitate al unuia dintre parinți sau al reprezentantului legal;
 • documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
 • certificatul de căsătorie al părinților sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă și irevocabilă, în cazul în care părinții sunt divorțați, original și copie;
 • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate;

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghișeul serviciului public comunitar de evidența a persoanelor, însoțit de unul dintre părinți sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistență socială sau de persoana căreia i-a fost încredințat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

Eliberare act indentitate pentru expirare, modificare, preschimbare

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA:
 • EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILA, ANULAREA DOCUMENTULUI, SCHIMBAREA SEXULUI SAU A FIZIONOMIEI
DOCUMENTE NECESARE:
 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • actul de identitate și cartea de alegător, dacă este cazul;
 • certificatul de naștere și certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original și copie;
 • hotărârea de divorț, definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;
 • certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;
 • certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie;
 • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate;

Cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate dar nu mai puțin de 15 zile, titularul are obligația să solicite eliberarea unui nou act de identitate.
În termen de 15 zile de la modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau fizionomiei titularul are obligația să solicite eliberarea unui nou act de identitate.
În cazul modificării numelui și/sau prenumelui titularului, prenumelui părinților, a datei ori a locului de naștere, precum și în situația schimbării sexului, se prezintă și hotărârea judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

Eliberare act indentitate pentru pierdere, furt, distrugere

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA :

 • PIERDEREA, FURTUL, DISTRUGEREA SAU DETERIORAREA ACTULUI DE IDENTITATE
 • DEȚINUT ANTERIOR

DOCUMENTE NECESARE:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • actul de identitate și cartea de alegător, dacă este cazul;
 • certificatul de naștere și certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original și copie;
 • hotărârea de divorț, definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;
 • certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;
 • certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședinta, original și copie;
 • dovada eliberată de unitatea de poliție unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul;
 • un document emis de instituții sau autoritați publice pașaport, permis de conducere, legitimație de serviciu, livret militar ori diplomă de absolvire a unei instituții de învățământ, cu fotografie de data recentă, original și copie;
 • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate;
Eliberare act indentitate pentru schimbare de domiciliu

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA:

 • SCHIMBAREA DOMICILIULUI, SCHIMBAREA DENUMIRII STRĂZII SAU A RENUMEROTĂRII IMOBILELOR

DOCUMENTE NECESARE:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • actul de identitate si cartea de alegător, dacă este cazul;
 • certificatul de naștere și certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original și copie;
 • hotărârea de divorț, definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;
 • certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;
 • certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;
 • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate;

Dacă dovada adresei de domiciliu se face cu declarația scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezența lucrătorului de evidența a persoanelor.
În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta, declarația poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezența polițistului de la postul de poliție, pentru mediu rural.

Eliberare act indentitate pentru vize de reședințe
 • ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE A MENȚIUNII PRIVIND STABILIREA REȘEDINȚEI

DOCUMENTE NECESARE:

 • cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței;
 • actul de identitate al solicitantului;
 • actul de identitate al găzduitorului.
 • documentul cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie;

Dacă dovada adresei de reședință se face cu declarația scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor.
În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta, declarația poate fi datț la notarul public, la misiunea diplomaticț sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezența polițistului de la postul de poliție, pentru mediu rural.

Eliberare act indentitate pentru stabilire, restabilire domiciliu

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA :

 • SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA

 DOCUMENTE NECESARE:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinatate în România;
 • certificatul de naștere, original și copie;
 • - certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie;
 • hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;
 • - certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original si copie;
 • certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;
 • - documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;
 • - pașaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobândirea cetățeniei române, emis de Ministerul Justiției sau de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din străinătate, original și copie; pentru pașaport sunt necesare fila informatizată și filele destinate aplicării vizelor și ștampilelor autoritătilor de frontiera, original și copie;
 • actul de identitate și/sau pasaportul, eliberate de autoritățile străine; pentru pașaport sunt necesare copii ale filei informatizate și ale filelor destinate aplicării vizelor și ștampilelor autorităților de frontieră;
 • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate;
Eliberare act indentitate pentru cartea de identitate provizorie
 • ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE PROVIZORII CETĂȚENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRAINATATE, CARE LOCUIESC TEMPORAR ÎN ROMÂNIA

 
DOCUMENTE NECESARE:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și reședința în România;
 • pașaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetățean român domiciliat în străinătate, original și copii ale filei informatizate și ale filelor destinate aplicării vizelor și ștampilelor autorităților de frontieră, precum și copii ale acelorași file ale pașaportului străin, pentru situația în care solicitantul a intrat în țară cu un document de călătorie emis de o autoritate străina;
 • certificatul de naștere și/sau de căsătorie, eliberate de oficiile de stare civilă române;
 • hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz;
 • dovada adresei de reședința din România;
 • trei fotografii mărimea ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm; 
 • chitanță reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii;
 • ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE PROVIZORII CÂND PERSOANA FIZICA NU POSEDĂ TOATE DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE

DOCUMENTE NECESARE:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • - 3 fotografii marimea 3x4 cm cu banda albă de 7 mm. la bază;
 • - documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie și a prenumelui, a datei de naștere, a stării civile, a cetățeniei române, a adresei de domiciliu / adresei de reședință, original și copie;
 • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii;
Achitare taxe

Contravaloarea documentelor de identitate (cartea de identitate) se achită la casieria Primăriei.

Conform H.G. 797/14.07.2005 si OUG nr. 70/14.06.2009 taxele percepute pentru activitatea de stare civilă și evidență a persoanelor sunt urmatoarele:

 • contravaloarea cărții de identitate: 7 lei;

 Contravaloarea documentelor de identitate (cartea de identitate provizorie) se achită la casieria Primăriei sau pe ghiseul.ro

 • contravaloarea cărții de identitate provizorie: 1 lei;