1. Conform H.G. 1252/2012-privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară,
  art.21, alin.(1): ” Înscrierea copiilor în unităţile care oferă servicii de educaţie antepreşcolară se face de regulă la începutul anului şcolar sau, în situaţii deosebite, în timpul anului şcolar, în ordinea depunerii dosarului şi în limita locurilor disponibile şi a planului de şcolarizare aprobat. “
 2. Pentru anul şcolar 2019-2020 DOSARELE COMPLETE se depun la Creșa Chișoda în perioada 27 mai- 31 mai 2019
 3. Actele  necesare  pentru  întocmirea dosarului  de  înscriere  la  creşă:
  a) Cerere de înscriere - descarcă aici formular cerere de înscriere
  b) Copie de pe certificatul de naștere al copilului
  c) Copie de pe actele de identitate ale părinților/reprezentanților legali, certificatele de naștere ale fraților minori și, după caz, copie a hotărârii/sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției
  d) Adeverință de la locul de muncă al părinților/ reprezentanților legali din care să rezulte că raportul de muncă/serviciu este activ sau că urmează să înceapă serviciul/munca dintr-o anumită dată
  e) Adeverință de la medicul de familie, în care să se menționeze că respectivul copil este sănătos clinic și apt pentru intrarea în creșă.
  f) Dosar cu șină
 4. Criterii de departajare

Criteriile de departajare se vor aplica în cazul în care numărul de solicitări va depăşi numărul de locuri disponibile în creşe. 

Criterii – punctaj aferent:

 1. Domiciliul stabil al părinților/tutorelui legal pe raza comunei Giroc- 10 puncte
 2. Reședința părinților/tutorelui legal pe raza comunei Giroc- 5 puncte
 3. Data reluării activității profesionale de către părintele care se află în concediu pentru îngrijirea copilului:
  - Celor care își reiau activitatea până la 31 august- 5 puncte
  - Celor care își reiau activitatea în luna septembrie- 4 puncte
  - Celor care își reiau activitatea în luna octombrie- 3 puncte
  - Celor care își reiau activitatea în luna noiembrie - 2 puncte
  - Celor care își reiau activitatea în luna decembrie  - 1 puncte
  - Celor care își reiau activitatea începând cu luna ianuarie a anului următor- 0 puncte
 4. Frați care frecventează deja creșa/grădinița -1 punct
 5. Situația familială:
  - Familie monoparentală - 10 puncte

 
Excepţii:

-în cazul fraţilor, copiilor aflaţi în îngrijirea aceluiaşi părinte/ reprezentant legal/când  nu este liber decât un loc la grupa de vârstă a copilului, se va suplimenta numărul de locuri din grupa de vârstă corespunzătoare;

-în cazul copiilor gemeni/tripleţi,etc. se completează câte un dosar pentru fiecare, iar dacă numărul de locuri libere nu sunt suficiente, se va suplimenta numărul de locuri din grupa de vârstă  corespunzătoare.

DOSARUL  MEDICAL

Se va depune la intrarea copilului în colectivitate (la creşă) pentru copiii declaraţi admişi şi va cuprinde:

- avizul epidemiologic, eliberat de medicul de familie al copilului cu 24 – 48 de ore înainte de a începe frecventarea unităţii.
- adeverinta medicală (formular tip M.S. cod 18.1.1)
- fişa de imunizări  întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătăţii cu privire la intrarea copilului în colectivitate (avizul epidemiologic cu vaccinările efectuate la zi eliberat de medicul de familie).