1. Conform H.G. 566/2022- privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară,  art.15, alin.(1): ” Înscrierea copiilor în unităţile de educație  timpurie antepreșcolarǎ prevǎzute la art.1 alin. (3) si la art.6 alin.(1)  se face conform precizǎrilor si calendarului specific transmise anual de Ministerul Educatiei precum și criiterilor specifice stabilite de consiliu de administrație sau , dupǎ caz ,  de autoritatea administrației publice locale.  In situaţii deosebite, copiii antepreșcolari pot fi ȋnscriși in unitǎțile de educație timpurie antepreșcolarǎ  în timpul anului şcolar, cu respectarea prevederilor ȋn vigoare. “

2. Pentru anul şcolar 2022-2023 DOSARELE COMPLETE  se depun la Creșa Giroc/Chișoda în perioada 30 mai- 03 iunie 2022

3. Actele  necesare  pentru  întocmirea dosarului  de  înscriere  la  creşă:

 1. Cerere de înscriere - descarcă aici
 2. Copie de pe certificatul de naștere al copilului
 3. Copie de pe actele de identitate ale părinților/reprezentanților legali, certificatele de naștere ale fraților minori și, după caz, copie a hotărârii/sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției
 4. Adeverință de la locul de muncă al părinților/ reprezentanților legali din care să rezulte că raportul de muncă/serviciu este activ sau că urmează să înceapă serviciul/munca dintr-o anumită dată
 5. Adeverință de la medicul de familie, în care să se menționeze că respectivul copil este sănătos clinic și apt pentru intrarea în creșă.
 6. Dosar plic

Important!  Observaţii:
Conform O.U.G. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, art.12: Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă în situaţia în care solicitantul îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) este cetăţean român, cetăţean străin sau apatrid; b) are, conform legii, domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României; c) locuieşte în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora. Decizia de punere în plată de la A.J.P.I.S.Timiş  pentru părintele cu contractul de muncă suspendat, nu este adeverinţă de la locul de muncă,  conform O.U.G. 111/art.12.

Criterii de departajare

Criteriile de departajare se vor aplica în cazul în care numărul de solicitări va depăşi numărul de locuri disponibile în creşe.

Criterii - punctaj aferent:

 1. Domiciliul stabil al ambilor părinți/tutorelui legal pe raza comunei Giroc- 20 puncte
 2. Reședința părinților/tutorelui legal pe raza comunei Giroc- 10 puncte
 3. Data reluării activității profesionale de către părintele care se află în concediul pentru îngrijirea copilului:
  - Reluarea activității până în 31 august- 5 puncte
  - Reluarea activității în luna septembrie - 4 puncte
  - Reluarea activității în luna octombrie-3 puncte
  - Reluarea activității în luna noiembrie-2 puncte
  - Reluarea activității în luna decembrie-1 puncte
  - Reluarea activității în luna ianuarie a anului viitor-0 puncte
 4. Frați care frecventează creșa/grădinița din Comuna Giroc – 3 puncte
 5. Situația familială:- familie monoparentală- 10 puncte

Excepţii:

 • în cazul fraţilor, copiilor aflaţi în îngrijirea aceluiaşi părinte/ reprezentant legal/când  nu este liber decât un loc la grupa de vârstă a copilului, se va suplimenta numărul de locuri din grupa de vârstă corespunzătoare;
 • în cazul copiilor gemeni/tripleţi,etc. se completează câte un dosar pentru fiecare, iar dacă numărul de locuri libere nu sunt suficiente, se va suplimenta numărul de locuri din grupa de vârstă corespunzătoare.