1. Conform H.G. 1252/2012- privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară,
 art.21, alin.(1): ” Înscrierea copiilor în unităţile care oferă servicii de educaţie antepreşcolară se face de regulă la începutul anului şcolar sau, în situaţii deosebite, în timpul anului şcolar, în ordinea depunerii dosarului şi în limita locurilor disponibile şi a planului de şcolarizare aprobat. “

2. Pentru anul şcolar 2021-2022 DOSARELE COMPLETE  se depun la Creșa Giroc/Chișoda în perioada 24 mai- 28 mai 2021
3. Actele  necesare  pentru  întocmirea dosarului  de  înscriere  la  creşă:

 1. Cerere de înscriere - descarca aici
 2. Copie de pe certificatul de naștere al copilului
 3. Copie de pe actele de identitate ale părinților/reprezentanților legali, certificatele de naștere ale fraților minori și, după caz, copie a hotărârii/sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției
 4. Adeverință de la locul de muncă al părinților/ reprezentanților legali din care să rezulte că raportul de muncă/serviciu este activ sau că urmează să înceapă serviciul/munca dintr-o anumită dată
 5. Adeverință de la medicul de familie, în care să se menționeze că respectivul copil este sănătos clinic și apt pentru intrarea în creșă.
 6. Dosar cu șină

Important!  Observaţii:
Conform O.U.G. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, art.12: Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă în situaţia în care solicitantul îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) este cetăţean român, cetăţean străin sau apatrid; b) are, conform legii, domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României; c) locuieşte în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora. Decizia de punere în plată de la A.J.P.I.S.Timiş  pentru părintele cu contractul de muncă suspendat, nu este adeverinţă de la locul de muncă,  conform O.U.G. 111/art.12.

Criterii de departajare
Criteriile de departajare se vor aplica în cazul în care numărul de solicitări va depăşi numărul de locuri disponibile în creşe. 
Criterii - punctaj aferent:

 1. Domiciliul stabil al părinților/tutorelui legal pe raza comunei Giroc- 10 puncte
 2. Reședința părinților/tutorelui legal pe raza comunei Giroc- 5 puncte
 3. Data reluării activității profesionale de către părintele care se află în concediu pentru îngrijirea copilului:
 • Celor care își reiau activitatea până la 31 august- 5 puncte
 • Celor care își reiau activitatea în luna septembrie- 4 puncte
 • Celor care își reiau activitatea în luna octombrie- 3 puncte
 • Celor care își reiau activitatea în luna noiembrie - 2 puncte
 • Celor care își reiau activitatea în luna decembrie - 1 puncte
 • Celor care își reiau activitatea începând cu luna ianuarie a anului următor- 0 puncte
 1. Frați care frecventează deja creșa/grădinița -1 punct
 2. Situația familială:
 • Familie monoparentală- 10 puncte

Excepţii:

 • în cazul fraţilor, copiilor aflaţi în îngrijirea aceluiaşi părinte/ reprezentant legal/când  nu este liber decât un loc la grupa de vârstă a copilului, se va suplimenta numărul de locuri din grupa de vârstă corespunzătoare;
 • în cazul copiilor gemeni/tripleţi,etc. se completează câte un dosar pentru fiecare, iar dacă numărul de locuri libere nu sunt suficiente, se va suplimenta numărul de locuri din grupa de vârstă corespunzătoare.

Telefon informaţii suplimentare 0256-395.648

DOSARUL  MEDICAL

Având în vedere situația actuală, vă facem cunoscut faptul că dosarul de înscriere la creșele de pe raza Comunei Giroc se va completa, ulterior, cu adeverința de la medicul de familie, în care se menționeză că respectivul copil este sănătos clinic și apt pentru intrarea în creșă.