Acte necesare pentru depunerea dosarului de ajutor social, conform Legii Nr. 416/2001

 1. Cartea de identitate al titularului /cartea de identitate provizorie/legitimaţia provizorie pentru cetăţenii străini sau apatrizi care au reşedinţa în România); Toţi membrii familiei trebuie să aibă acelaşi domiciliu sau reşedinţa prevăzut în actul de identitate;
 2. Certificatele de naştere ale membrilor de familie;
 3. Certificatul de căsătorie, sentinţa de divorţ sau certificatul de deces;
 4. Livret de familie ; cupon alocaţie de stat sau copie fila CEC
 5. Adeverinţe, de elev sau student, eliberate în luna curentă sau în luna anterioară depunerii cererii pentru acordarea ajutorului social în care să se menţioneze dacă beneficiază de bursă, tipul şi cuantumul acesteia;
 6. Hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
 7. Actul din care să rezulte calitatea titularului de tutore sau curator,dacă este cazul - copie legalizată sau copie xerox, însoţită de original, care să restituie după certificarea conformităţii;
 8. Adeverinţă de la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pentru persoanele apte de muncă, cu excepţiile stabilite de lege, eliberate în luna depunerii cererii sau în luna anterioară;
 9. Persoanele care beneficiază de ajutor de şomaj, de ajutor de integrare profesională sau alocaţie de sprijin, vor prezenta talonul de plată din luna curentă sau din luna anterioară, după caz;
 10. Adeverinţe din care să rezulte ultimul venit brut şi net (salarii, sporuri, premii şi orice alte drepturi băneşti sau în natură) realizate de persoanele încadrate în muncă;
 11. Adeverinţă de salariu net, din luna curentă, după caz, din luna anterioară depunerii cererii, eliberată de Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Handicapaţi, pentru persoana care are în îngrijire permanentă o persoană handicapată;
 12. Taloane sau adeverinţă de pensie, de ajutor social în condiţiile legii pensiilor şi asigurărilor sociale, precum şi pentru alte indemnizaţii şi sporuri, din ultima lună plătită; se iau în calculul veniturilor şi pensiile suplimentare;
 13. Adeverinţă din care să rezulte bunurile impozabile cu care membrii familiei figurează în evidenţa Administratiei Finantelor Publice a Municipiului Timisoara
 14. Adeverinţă din care să rezulte terenul agricol cu care membrii familiei figurează în proprietate;
 15. Alte acte doveditoare privind veniturile realizate.
 16. Certificat medical (sau adeverinţă medicală) în care să se menţioneze dacă persoana este sau nu aptă pentru a efectua munci fizice.
Acte necesare pentru depunerea dosarului de alocaţie de stat pentru copii conform Legii Nr. 61/1993

Acte necesare întocmirii dosarului de alocaţie pentru copii conform Legii Nr. 61/1993

 1. Cerere tip - descarcă aici
 2. Pentru copiii care frecventează cursurile unei şcoli şi care nu au mai beneficiat de alocaţie - adeverinţă şcoală
 3. Cărți de identitate părinți (originale + copii)
 4. Certificat de căsătorie (original + copie)
 5. Certificat de naștere copil (original + copie)
 6. Certificate de naștere pentru ceilalți copii aflaţi în întreţinere (originale + copii)
 7.  Extras de cont
 8. Consimțământ – acord date personale
Acte necesare întocmirii dosarului de indemnizaţie creştere copil conform OUG 111/2010
 
 1. Cerere tip - descarcă aici
 2. Cărți de identitate parinti (original+copie)
 3. Certificat de căsătorie (original+copie)
 4. Certificat de nastere copil (original+copie)
 5. Certificate de nastere ale celorlalti copii aflati in intretinere (original+copie)
 6. Decizia de suspendare a contractului de muncă
 7. Adeverinţă tip de la angajator - descarcă aici
 8. Obligaţiile beneficiarilor de indemnizaţie lunară pentru creşterea copiilor - descarcă aici
 9. Extras de cont
 10. Consimțământ – acord date personale
 11. informare I.C.C. – dreptul celuilalt părinte

Acte necesare întocmirii dosarului de stimulent de înserţie conform OUG 111/2010 - dacă părintele optează începând cu data nașterii copilului

 1. Cerere tip - descarcă aici
 2. Cărţi de identitate părinţi (originale + copii)
 3. Certificat de căsătorie (original + copie)
 4. Certificat de naştere copil (original + copie)
 5. Certificate de naştere pentru ceilalţi copii aflaţi în întreţinere (originale + copii)
 6. Decizie de reluare a activităţii sau noul contract de muncă
 7. Dacă celălalt părinte nu doreşte să beneficieze de indemnizaţie şi concediu de creştere a copilului, asupra dosarului trebuie anexată o declaraţie pe propria răspundere prin care menţioneaza faptul că nu doreşte să beneficieze de acest drept
 8. Obligaţiile beneficiarilor de stimulentul de inserţie - descarcă aici
 9. Extras de cont
 10. Consimțământ – acord date personale

Acte necesare întocmirii dosarului de stimulent de înserţie conform OUG 111/2010 - dacă părintele obține venituri impozabile cu minim 60 de zile înaintea împlinirii vârstei de 2 ani a copilului

 1. Cerere tip - descarcă aici 
 2. Copie după actul de identitate al părintelui care a beneficiat de indemnizație de creștere copil
 3. Decizia de reluare a activității - copie
 4. Dacă celălalt părinte doreşte să beneficieze de indemnizaţie şi concediu de creştere a copilului pentru minim 30 de zile, asupra cererii trebuie anexată o declaraţie pe propria răspundere în care menționează perioada în care va rămâne în indemnizaţie şi concediu de creştere a copilului. În caz contrar, se anexează o declaraţie pe propria răspundere prin care anunță că nu dorește să beneficieze de acest drept.
  *Notă: pentru o soluționare cât mai rapidă, cererea, împreună cu actele menționate mai sus, se depun la sediul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș, adresa: str. Florimund de Mercy, nr. 2, cod poștal 300085, mun. Timişoara, jud. Timiș.
 5. Obligaţiile beneficiarilor de stimulentul de inserţie - descarcă aici

Ajutoarele pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului rece 1 noiembrie 2022 – 31 martie 2023

 1. Cerere solicitare ajutor încălzire
 2. Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării dreptului
 3. Obligații ajutor de încălzire