Acte necesare

A.    Acte necesare pentru obţinerea avizului pentru Planul de eliminare a deşeurilor în vederea obţinerii autorizaţiei de construcţie/demolare:
1.   (format word)
      (format pdf)

2.    Plan de eliminare a deşeurilor, care va conţine:
a) denumirea şi adresa producătorului/generatorului de deşeuri;
b) locul generării deşeurilor (locația investiției);
c) tipul și cantitatea deşeurilor ce se vor genera din execuţia lucrărilor pentru care se solicită autorizaţia de construcţie/demolare (conform codurilor de deșeuri care sunt prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE), estimate şi exprimate în tone;
d) Descrierea modului de gestiune a deşeurilor generate:

  •  deşeurile reciclabile – plastic, hârtie, carton, lemn, sticla, metal, diverse ambalaje, etc se vor precolecta in recipiente separate si vor fi predate operatorului economic autorizat sau se vor valorifica la unităţile de profil;
  • betonul, cărămizile, materialele ceramice, amestecurile sau fracţiile separate de  beton, cărămizi sau materiale ceramice, amestecurile de deşeuri, etc. se vor precolecta in containere de diverse capacităţi şi vor fi colectate si transportate de către operatorul economic autorizat
  • pământul se precolectează în containere si va fi transportat de operatorul economic autorizat sau se va folosi la umpluturi;
  • materialele izolante/hidroizolante  se vor preda unui operator specializat autorizat şi se va menţiona denumirea acestuia;
  • deşeurile periculoase (dacă e cazul) se vor preda unor unităţi specializate in tratarea/eliminarea acestor tipuri de deşeuri şi se va menţiona denumirea unităţii.

e) Tipul recipientelor utilizate pentru precolectarea deşeurilor – containere de diverse  capacităţi; în cazul deșeurilor periculoase se va specifica capacitatea recipientelor speciale utilizate;

f) Denumirea şi adresa transportatorului deşeurilor și copia contractului încheiat cu acesta, iar  în cazul în care transportul se efectuează în regie proprie se va menţiona tipul şi numărul de înmatriculare al vehiculului de transport;

g) Locul depozitării finale: Depozit autorizat, incinerator (în cazul deşeurilor periculoase şi a altor deşeuri care nu se preiau în depozitele de deşeuri). Se prezintă copia contractului încheiat cu operatorul depozitului sau a incineratorului;

h) Numele, prenumele, nr. telefon şi semnătura responsabilului cu gestionarea deşeurilor. Responsabil cu gestionarea deşeurilor rezultate din investiţie este beneficiarul lucrării. În cazul în care lucrarea se va executa în regie proprie;în cazul în care lucrarea se va executa de către o societate de construcţii, responsabil cu gestionarea deşeurilor rezultate din investiţie este o persoană din cadrul societăţii.

i) Data întocmirii planului și semnătura responsabilului cu gestionarea deșeurilor.

3.    Copia Certificatului de Urbanism;
4.    Copie C.I./C.U.I.;
5.    Copie contract/aviz favorabil încheiat cu un operator economic autorizat pentru colectarea, transportul şi depozitarea/incinerarea (dacă e cazul) deşeurilor rezultate din investiţie;
6.    Copie Carte Funciară;
7.    Identificarea caracteristicilor şantierului;
8.    Plan situaţie – 1 exemplar;
9.    Plan de încadrare în zonă – 1 exemplar.

Notă:
* Cererea scrisă se va completa de către beneficiarul investiţiei.

**Se va întocmi un raport final la Planul de eliminare a deșeurilor avizat și se va prezenta Compartimentului Protecţia Mediului din cadrul Primăriei Comunei Giroc, în termen de 10 zile de la finalizarea investiției, conform  H.C.L. nr. 132/31.08.2017, privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări în comuna Giroc, jud. Timiş.

Modele de completare a planurilor de eliminare a deşeurilor

a)    PLAN DE ELIMINARE A DEŞEURILOR  PENTRU LUCRARE EXECUTATĂ DE CATRE SOCIETĂŢI DE CONSTRUCŢII  - 2 exemplare
(format word)
(format pdf)

b)    PLAN DE ELIMINARE A DEŞEURILOR  PENTRU LUCRARE EXECUTATĂ ÎN REGIE PROPRIE- 2 exemplare
(format word)
(format pdf)

c)    PLAN DE ELIMINARE A DEŞEURILOR (ÎN SITUAŢIA ÎN CARE BENEFICIARUL INVESTIŢIEI VA ÎNCHEIA CONTRACT DE EXECUŢIE LUCRĂRI CU O SOCIETATE DE CONSTRUCŢII, DOAR DUPĂ OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DEMOLARE) - 2 exemplare
(format word)
(format pdf)

d)    PLAN DE ELIMINARE A DEŞEURILOR REZULTATE DIN LUCRĂRI DE REPARAŢII ŞI AMENAJĂRI INTERIOARE A LOCUINŢELOR EFECTUATE DE CĂTRE PERSOANE FIZICE,  DIN CARE REZULTĂ DEŞEURI ÎN CANTITATE DE SUB 1 MC- 2 exemplare
(format word)
(format pdf)
 
e)    IDENTIFICAREA CARACTERISTICILOR ŞANTIERULUI- 2 exemplare
(format word)
(format pdf)

f)    RAPORT FINAL LA PLANUL DE ELIMINARE AL DEŞEURILOR AVIZAT – 1 exemplar
(format word)
(format pdf)

B.   Documente şi actele necesare pentru emiterea şi eliberarea avizului de principiu

1.    Cerere petent– persoană fizică/juridică (executant sau beneficiar) către Compartimentul Protecţia Mediului;
2.    C.U.I.-ul firmei – copie;
3.    B.I./C.I. – copie;
4.    Statutul/actul constitutiv al societăţii;
5.    Certificat de urbanism – copie;
6.    Extras de carte funciară – copie;
7.    Contract de închiriere după caz – copie;
8.    Plan de încadrare în zonă – copie;
9.    Plan de situaţie existent – copie;
10.  Acordul vecinilor legalizat la notar;

C.    Documente şi actele necesare pentru eliberarea adeverinţelor pentru firmele de asigurări

1.  Cerere – persoană fizică/juridică către Compartimentul Protecţia Mediului;
2.    Copie B.I./C.I.;