Liceul David Voniga Giroc
Primăria Comunei Giroc

Acte necesare obținerii autorizației de construire/desființare (AC/AD)
potrivit Legii nr.50/1991 republicată, Normelor de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, documentele necesare sunt:

1. Documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii elaborată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism aprobate, potrivit legii, pe lângă cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire, inclusiv anexa - se utilizează formularul-model F.8 «CERERE pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare» obţinut de la emitent - va conţine, în mod obligatoriu, următoarele documente:

 • a) certificatul de urbanism, în copie;
 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, în copie legalizată, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;
 • c). documentaţia tehnică - D.T., în două exemplare, dintre care un exemplar se arhivează la emitent şi un exemplar vizat spre neschimbare se returnează beneficiarului;
 • d) avizele, acordurile şi punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente, solicitate prin certificatul de urbanism, în copie;
 • e) studiile de specialitate, nota tehnică justificativă sau raportul de expertiză tehnică pentru lucrări de intervenţie la construcţii existente şi/sau raportul de audit energetic pentru lucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice la clădiri, solicitate prin certificatul de urbansim, în condiţiile legii, un exemplar;

2. În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) din Lege, documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare, elaborată în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, avizate şi aprobate, potrivit legii, are aceeaşi structură cu documentaţia pentru autorizaţia de construire şi este considerată completă dacă, pe lângă cererea pentru emiterea autorizaţiei de desfiinţare - inclusiv anexa - (se utilizează formularul-model F.8 «CERERE pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare» obţinutde la emitent), completată cu elementele de identificare şi datele tehnice conform documentaţiei tehnice - D.T.A.D. cuprinde aceleaşi documente menţionate la alin. (1), adaptate scopului, precum şi certificatul de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului (în copie).

3. La depunerea documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții se vor avea în vedere următoarele:

 • a) în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Lege, odată cu autorizația de construire/desființare se solicită, de regulă, şi autorizarea organizării executării lucrărilor. În această situație, solicitantul are obligația de a prezenta, pe lângă documentația tehnică - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de bază (D.T.A.C.), documentația tehnică - D.T. pentru organizarea executării lucrărilor (D.T.O.E.) - piese scrise şi desenate -, întocmită în baza prevederilor anexei nr. 1 la Lege, împreună cu avizele specifice aferente (aviz circulație, aviz pentru ocuparea temporară a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate şi altele asemenea, după caz), în două exemplare;
 • b) în situația în care, prin certificatul de urbanism a fost solicitată elaborarea unor studii suplimentare, sintezele acestora se anexează documentaţiei, inclusiv avizele/aprobările obținute pentru acestea (două exemplare). La nevoie, solicitantului i se va putea cere prezentarea studiilor în întregul lor.

CEREREA+ANEXA SE POT LUA DE LA CAMERA 26, DE LA BIROUL DE RELAȚII CU PUBLICUL. SAU ACCESÂND FIȘIERUL DE MAI JOS.

CERERE AUROTIZATȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE

Acte necesare obtinerii certificatului de urbanism (CU)
potrivit Ordinului 839/2009 actualizat, solicitantul - orice persoană fizică sau juridică interesată - trebuie să depună la emitent o documentaţie cuprinzând:
a) cererea-tip (formularul-model F.1 «CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism»), în conformitate cu precizările privind completarea acesteia, cuprinzând:
 • elementele de identificare a solicitantului;
 • elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral şi număr de carte funciară, în cazul în care legea nu dispune altfel;
 • elementele care definesc scopul solicitării;

b) planuri cadastrale/topografice, cu evidențierea imobilelor în cauză, astfel:

 • pentru imobilele neînscrise în evidențele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de încadrare în zonă, la una din scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, după caz, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară;
 • pentru imobilele înscrise în evidențele de cadastru şi publicitate imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan și extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară.

c) documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie.

CEREREA SE POATE LUA DE LA CAMERA 26, DE LA BIROUL DE RELAȚII CU PUBLICUL, SAU ACCESÂND FIȘIERUL DE MAI JOS.

Cerere tip (la camera 18) - descarcă aici

Acte necesare obținerii acordului de racordare la rețeaua de electricitate
 • Cerere de mână
 • Copie CF
 • Copie aviz tehnic racordare
 • Plan de situație cu traseul cablului
 • Taxa racord - 11 lei 
Acte necesare obtinerii adeverintelor pentru O.C.P.I.
 • Cerere de mână
 • Copie CF
 • Copie hotărâre de consiliu (doar în cazul în care terenul rezultă dintr-un PUZ)
 • Taxa 2 lei

Cerere pentru prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare- descarcă aici

Cerere pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism- descarcă aici

Comunicare privind începerea execuției lucrărilor- descarcă aici