Liceul David Voniga Giroc
Primăria Comunei Giroc

Restituire teren intravilan aferent construcţiei (art. 23, art. 36 Legea 18/1991, republicată) şi eliberare Ordinul Prefectului:

1. Cerere tip (se găseste la biroul agricol)
2. Extras de carte funciară, la zi;
3. Plan de carte funciară, plan de situaţie cotat cu numere topografice şi încadrare în zonă, în original, planul trebuie să cuprindă bilanţul teritorial al terenului şi menţiunea proiectantului, că datele înscrise în planul întocmit corespund cu realitatea din teren, planurile trebuie să fie întocmite de o persoană autorizată A.N.C.P.I. (O.N.C.G.C.);
4. Copie contract de vânzare-cumpărare sau titlu de proprietate.


Eliberare adeverință de teren, animale, înscrise în Registrul Agricol sau alte adeverințe privind fondul funciar, necesare după caz pentru dosare de șomaj, burse școlare, etc.

1. Cerere tip de la registratură - descarcă aici;
2. Chitanță fiscală de la caserie de 2 lei;
3. Copie B.I./C.I.
4. Declararea datelor privind gospodăria în Registrul Agricol.

Eliberare adeverință pentru Notariat (terenul face sau nu, obiectul legilor de fond funciar 18/1991, 1/2000 şi 247/2005-Titlul IV)

1. Cerere de mână;
2. Extras CF pe teren;
3. Plan de situație a parcelei cu număr topo și plan de încadrare în zonă.


Eliberare adeverinţă pentru CARTEA DE IDENTITATE

1. Cerere tip de la registratură - descarcă aici;
2. Extras Carte Funciară sau Contract de vânzare-cumpărare a casei;
3. Chitanță fiscala, de la caserie, de 2 lei;

Eliberarea certificatului de producător

1. Cerere tip de la registratură - descarcă aici;
2. Taxă în valoare de 20 lei/an, de la caserie;
3. Vizarea se face trimestrial.

Atribuţii:
 • Răspunde, întocmeşte şi completează, ţinerea la zi a registrului agricol, pe suport de hârtie şi în format electronic, precum şi centralizarea datelor din registrul agricol;

 • Asigură înregistrarea, numerotarea, şnuruirea, sigilarea şi parafarea registrului agricol ca document oficial ce constituie sursă de informaţii;

 • Înscrie date în registrul agricol pe baza declaraţiei şi sub semnătura capului gospodăriei sau în lipsa acestuia, al unui membru major al gospodăriei, iar pentru persoanele juridice care dețin terenuri agricole sau animale domestice se completează registrul agricol pe baza declaraţiilor scrise semnate de organele de conducere;

 • Urmărește respectarea termenelor stabilite de lege în care cetăţenii au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol;

 • Centralizarea în cadrul termenelor stabilite prin lege, datele pe comună sau pe zona de activitate şi comunică rezultatele obținute prin mijloacele de raportare stabilite;

 • Asigură respectarea tuturor prevederilor legale privind elaborarea, întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol, făcând popularizarea acestuia în cadrul gospodăriilor cetățenilor;

 • Întocmește și eliberează adeverințe cu date registrul agricol, în conformitate cu actele normative în vigoare;

 • Întocmește și eliberează adeverințe cu privire la vechimea în muncă (CAP, AEI), pentru pensionare solicitanţilor;

 • Eliberează certificatele de producător, conform normelor legale aplicându-se taxa de timbru legală;

 • Asigură executarea dispoziţiilor legale privind efectuarea lucrărilor referitoare la recensământ;

 • Asigură rezolvarea, în termen, a lucrărilor încredinţate şi a corespondenţei repartizate;

 • Pregateşte lucrările comisiei pentru aplicarea art. 23 şi art 36 din L. nr.18/1991 privind fondul funciar prin instrumentarea dosarelor şi fundamentează propunerile ce urmează a fi înaintate Instituţiei Prefectului pentru emiterea Ordinului Prefectului;

 • Întocmire şi fundamentare a proiectelor de Hotărâri ale Consiliului Local şi proiectele de Dispoziţii ale Primarului, în domeniul său de activitate;

 • Întocmeşte corespondenţa; -invitaţii în vederea completării documentaţiilor, întocmeşte şi expediază corespondenţa specifică, în care sunt precizate prevederile legale ale Legii fondului funciar;

 • Program cu publicul; -verificarea documentaţiilor, completarea dosarelor, eliberarea Titlurilor de Proprietate, a Proceselor-Verbale de punere în posesie;

 • Asigură servicii de consultanţă agricolă prin sprijinirea fermierilor în obţinerea de seminţe selecţionate şi informarea acestora;

 • Asigură transmiterea de informaţii referitoare la subvenţiile şi primele din agricultură, precum şi legislaţia agricolă în vigoare;

 • Identificarea problemelor urgente ale fermierilor şi grupurilor de fermieri privaţi prin demersuri efectuate pe teren şi colaborarea cu Directia Agricolă Timiş pentru soluţionarea acestora;

 • Îndeplineşte orice atribuţii şi sarcini dispuse de primar.